REGULAMIN HOTELU RESIDENCE

1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej “Gośćmi”.

2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 10:00 następnego dnia. Jeżeli Gość najmując pokój nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i jeśli dysponuje wolnymi miejscami.

4. Zatrzymanie pokoju po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godziny 15:00, naliczona zostaje opłata za pół doby. Nie opuszczenie pokoju do godziny 15:00 powoduje naliczenie opłaty za całą dobę.

5. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.

6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie trwania jego wynajmu.

7. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach od 7:00 do 22:00.

8. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników hotelu lub innych osób.

9. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.

10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, pojazdów, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

11. W hotelu obowiązuje cisza w godzinach od 22:00 do 6:00  i w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno wyrzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiały łatwopalne, żrące lub wydzielające przykrą woń, palić papierosów w pokoju i w innych pomieszczeniach hotelowych.

13. Przed opuszczeniem pokoju lub położeniem się do snu Gość powinien zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno lub je unieruchomić w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichury lub innych zjawisk atmosferycznych, wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.

14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe ze jego winy lub winy odwiedzających go osób.

15. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu lub kierownictwa hotelu,  w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

17. Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia. Hotel nie zwraca wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku.

18. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu niezrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu pokoju.

19. Napoje i inne produkty znajdujące się w minibarach są dodatkowo płatne. Aktualne cenniki dotyczące tej usługi znajdą Państwo w materiałach informacyjnych umieszczonych w pokojach lub w recepcji hotelu.

20. Obsługa hotelowa posprząta lub wymieni ręczniki w pokoju hotelowym na Państwa życzenie, wyrażone w formie wywieszki na zewnętrznej stronie drzwi pokoju lub zgłoszone w hotelowej recepcji. Bez wyraźnego życzenia Gości, obsługa hotelowa nie wchodzi do pokoju przez cały okres ich pobytu w naszym hotelu.

Przekazując niniejszy regulamin do wiadomości Szanownych Gości,
życzymy miłego pobytu w naszym hotelu.