KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Posted by

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

HOTEL RESIDENCE ŻANETA KAMIŃSKA

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem danych osobowych Gości jest Żaneta Kamińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Hotel Residence Żaneta Kamińska. Adres: ul. Leśna Polana 16, 70-782 Szczecin.

W sprawie danych osobowych informacji udziela  Żaneta Kamińska, pod następującym adresem mailowym:

recepcja@hotelresidence.pl,  tel.: +48 91 38 77 210

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Cel 1 – realizacja przez Administratora usług hotelowych na rzecz Gości hotelowych; podejmowanie przez Administratora działań zmierzających do zawarcia umowy z klientem, w tym dokonywania  rezerwacji; wykonania przez Administratora    ciążących na nim obowiązków prawnych z zakresu prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;

Cel  2 –  rozpatrywanie reklamacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

Cel 3 – przetwarzanie  – za zgodą osoby, której danych to dotyczy – przez Administratora dodatkowych danych osobowych, niezbędnych dla optymalnej, satysfakcjonującej i sprawnej obsługi gości hotelowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

Cel 4 – przetwarzanie – za zgodą osoby, której danych to dotyczy – przez  Administratora dodatkowych danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi newslettera, tj. przesyłania mailem lub pocztą tradycyjną życzeń świątecznych i urodzinowych, informacji o nowościach w hotelu, ofertach specjalnych, aktualnych akcjach rabatowych oraz konkursach i zmianach w funkcjonowaniu Hotel Residence  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

Cel 5 – przetwarzania – za zgodą osoby, której danych to dotyczy – przez  Administratora dodatkowych danych osobowych, a także informacji o dotychczasowych zakupach i rezerwacjach dokonanych przez Gościa w związku z pobytem w hotelu, niezbędnych do archiwizowania historii pobytu gościa, w celu nadania statusu stałego gościa lub gościa VIP, uczestnictwa w innych programach lojalnościowych Hotel Residence Żaneta Kamińska z siedzibą w Szczecinie  -6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Okresy, przez które dane będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach

Okres przetwarzania w celu 1– do czasu przedawnienia roszczeń z umowy zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym oraz  do czasu wypełnia obowiązku prawnego i upływu terminów z zakresu prawa podatkowego do przechowywania dokumentacji prawnopodatkowej;

Okres przetwarzania w celu 2 – rozpatrywanie reklamacji -do czasu upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji, a w każdym przypadku – po upływie 7 dni od dnia opuszczenia Hotelu przez Gościa;

Okres przetwarzania w celu 3 –  do czasu cofnięcia zgody;

Okres przetwarzania w celu 4 –  do czasu cofnięcia zgody.

Okres przetwarzania w celu 5 –  do czasu cofnięcia zgody.

 

Odbiorcy danych

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Gościowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Gościowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Gościa jest zgoda, Gość ma prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane Gościa są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Gościowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te mogą zostać przesłane przez Gościa  innemu administratorowi danych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy na adres: recepcja@hotelresidence.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Żaneta Kamińska,  ul. Leśna Polana 16, 70-782 Szczecin.

Gościowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.